• Προώθηση της κατανάλωσης Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος στα Σχολεία

Νομοθεσία

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για την νομοθεσία που διέπει το πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία.

Τα επισυναπτόμενα αρχεία αφορούν την νομοθεσία της ΕΕ και της Ελλάδος, καθώς και τις διακηρύξεις του προγράμματος.

Χρήσιμα αρχεία της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία.

 •  pdfΚαν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.
 • pdfΚαν.2017/39 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 για τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 •  pdfΚαν 2017/40 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής
 •  pdfΚαν. (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή και τη διανομή φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών και προϊόντων μπανάνας στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία. Έχει καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν.2017/40.
 •  pdfΚαν. (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την προμήθεια και τη διανομή φρούτων και λαχανικών, μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών και προϊόντων μπανάνας στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και τον καθορισμό της ενδεικτικής κατανομής για την ενίσχυση αυτή. Έχει καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν.2017/40.

Χρήσιμα αρχεία της εθνικής νομοθεσίας της ελλάδος που αφορούν το πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία.

 •  pdfαριθμ. 462/41906/2019ΚΥΑ (ΦΕΚ 783 Β) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL347 της 20.12.2013,σ.671),(ΕΕ)αριθμ.2017/39 της Επιτροπής (EEL 5 της 10.01.2017,σ.1) και (ΕΕ) αριθμ.2017/40 της Επιτροπής (EEL5 της 10.01.2017,σ.11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος (ΦΕΚ 783 Β΄)
 •  pdfαριθμ. 1822/161557/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2790 Β) «Τροποποίηση της 462/41906/01-03-2019 (ΦΕΚ 783 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/39 της Επιτροπής (ΕΕ L 5 της 10-01-2017 σ. 1) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/40 της Επιτροπής (ΕΕ L 5 της 10-01-2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος».
 • pdfαριθμ.429/22087/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 594 Β) « Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/39 της Επιτροπής (ΕΕ L 5 της 10.01.2017 σ. 1 ) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/40 της Επιτροπής (ΕΕ L 5 της 10.01.2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος.» (έχει καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 της αριθμ462/41906/2019ΚΥΑ)
 •  pdfαριθμ 4743/107993/2016 ΚΥΑ «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθ. 247/2016 της Επιτροπής (EE L 46 της 23.2016, σ. 1) και (ΕΕ) αριθ. 248/2016 της Επιτροπής (EE L 46 της 23.2016, σ. 8) σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία (έχει καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 της αριθμ.429/22087/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 594)
 •  pdfαριθμ. 380/10334/2017ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 448/16-02-2017) «Τροποποίηση της ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 4743/107993/30-09-2016 (Β΄3443) ‘Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθ. 247/2016 της Επιτροπής (EE L 46 της 23.2016, σ. 1) και (ΕΕ) αριθ. 248/2016 της Επιτροπής (EE L 46 της 23.2016, σ. 8) σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία’»  (έχει καταργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 της αριθμ.429/22087/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 594)

Χρήσιμα αρχεία διακηρύξεων που αφορούν το πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία.


 • pdf3493/ΓΦ/2018 Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός προς σύναψη συμφωνίας πλαισίου διάρκειας 3 ετών για την προμήθεια και μεταφορά φρούτων και λαχανικών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής
 • pdf3490/Θ.Ζ/2018 Ηλεκτρονικός [άνω των ορίων του άρθρου 5 του  Ν. 4412/2016 (Α’ 147)] ανοιχτού διαγωνισμού προς σύναψη συμφωνίας πλαισίου διάρκειας 3 ετών για την προμήθεια και μεταφορά ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 • pdf3491/ΓΦ/2018 Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια τρισδιάστατης
  πυραμίδας, εκπαιδευτικού usb και ανάθεσης υπηρεσιών αξιολόγησης του προγράμματος δωρεάν διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 • pdf3504/ΓΦ/2018 Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν τις δράσεις προβολής και τα εκπαιδευτικά μέτρα του προγράμματος δωρεάν διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.(έχει λήξει)
 • pdf1416/70835/17-5-2018 «Έγκριση με απευθείας διαπραγμάτευση ανάθεσης υπηρεσιών δημιουργίας καμπάνιας, παραγωγής τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σπότ και προμήθειας αφισών στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία» (έχει λήξει)
 • pdf3463/15.02.2017 Συμβάσεων Προγράμματος Προώθησης της κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017.
 • pdf3465/28.02.2017 Σύμβασης Συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισμού για την "Ανάδειξη Φορέα Εκτέλεσης της Αξιολόγησης του Προγράμματος Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Προώθηση της κατανάλωσης Φρούτων, Λαχανικών και Γάλακτος!

Image
Image
Image

Επικοινωνία

Ηλ. Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών
Τηλ: 210-2125040,2102125071

Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Αξιοποίησης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Τηλ: 210-2125072

Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων
Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής
Τηλ: 210-2124344

Διεύθυνση

Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα 

Image
© 2019 ΥΠΑΑΤ | Φρούτα, Γάλα & Λαχανικά - Θησαυρός για τα παιδιά!. All Rights Reserved. Designed By Collectives